Menu Sluiten

Stallingvoorwaarde

Voorwaarden inzake caravanstalling “De Plantenhal B.V.”

Artikel 1. In deze overeenkomst wordt verstaan onder:
-de overeenkomst: de overeenkomst waarbij de ene partij, de bewaargever, een caravan aan de andere partij, de bewaarnemer, in bewaring geeft en wel uitsluitend voor stallingdoeleinden;
-caravans: caravans, kampeerwagens, vouwwagens, aanhangwagens, boten, boottrailers, en andere vaar- of voertuigen;
-de bewaarnemer: degene die caravans, in de zin als hiervoor vermeld, in de bewaring neemt;
-de bewaargever: degene die, als eigenaar, gebruiker of als zakelijk of persoonlijk gerechtigde, een caravan, in de zin als hiervoor vermeld, in bewaring geeft;
-de stalling: de ruimte(n) waar caravans, in de zin als hiervoor vermeld, gestald worden;
-de periode: de termijn waarvoor de overeenkomst wordt aangegaan.
Artikel 2. De bewaarnemer stalt de in bewaring genomen caravan in een aan hem toebehorende stalling gedurende een periode van een jaar.
Artikel 3. De stallingovereenkomst kan wederzijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. Opzegging dient schriftelijk bevestigd te worden. Wanneer er geen expliciete opzegging plaats vindt, wordt de stallingovereenkomst stilzwijgend verlengd voor de overeengekomen stallingperiode. De bewaargever is verplicht ervoor te zorgen dat de caravan uiterlijk op de laatste dag van de periode is weggehaald, bij gebreke waarvan de bewaarnemer de bevoegdheid heeft om op kosten van de bewaargever de caravan uit de stalling te verwijderen.
Artikel 4. De bewaarnemer bepaalt de plaats van de stalling en is bevoegd de caravan binnen de stalling te verplaatsen.
Artikel 5. De bewaarnemer is verplicht om tijdens de periode te zorgen voor stalling, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 6. In de caravan mogen zich tijdens de duur van de stalling geen explosieve en/of licht ontvlambare stoffen bevinden; de bewaargever dient daarvoor zorg te dragen. Bij overtreding van deze regel bent u aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade en kosten.
Artikel 7. Het stallen en het betreden van het terrein geschiedt op eigen risico. De bewaargever dient de caravan en al hetgeen zich daar eventueel in, op of aan mocht bevinden, gedurende de duur van de overeenkomst, voor zover mogelijk voor eigen rekening te verzekeren.
Artikel 8. Voor inbewaarneming is de bewaargever per periode een vergoeding verschuldigd aan de bewaarnemer. De bewaarnemer behoudt zich het recht voor de vergoeding jaarlijks aan te passen met een maximale stijging van 5%. De vergoeding moet bij vooruitbetaling aan de bewaarnemer worden voldaan, zonder korting of schuldvergelijking, of op een nader door de bewaarnemer aan te geven plaats of wijze. Indien de bewaargever aan het einde van de overeen gekomen periode, casu quo aan het einde van een verlengde periode, de caravan niet tijdig heeft verwijderd, is terstond de vergoeding over de nieuwe periode verschuldigd. Binnen veertien dagen na aanvang van de nieuwe periode dient de vergoeding daarvoor te worden voldaan, bij gebreke van waarvan de bewaarnemer het recht heeft de caravan uit de stalling te verwijderen, zulks op kosten van de bewaargever. Indien de overeenkomst door de bewaargever wordt opgezegd, wordt aan de bewaargever van de vergoeding het teveel gefactureerde bedrag niet gerestitueerd.
Artikel 9. Tijdens de periode mag u kosteloos drie maal de caravan ophalen en op een later tijdstip terugbrengen. Indien u vaker dan drie maal van uw caravan gebruik wenst te maken zal een bedrag van €10,- per keer in rekening worden gebracht. Wanneer de caravan wilt ophalen dient u dit minimaal drie werkdagen van te voren mondeling dan wel schriftelijk bekend te maken. Dit geldt ook voor het terugbrengen. Indien die bekendmaking niet heeft plaatsgevonden, bent u een vergoeding van vijftien euro verschuldigd voor iedere caravan die moet worden verplaatst teneinde het weghalen van de in bewaring gegeven caravan mogelijk te maken. Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afgezegd wordt, wordt de actie niet in rekening gebracht.
Artikel 10. De afhaal-en terugbrengtijden zijn:
– Maandag t/m Vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur.
– Zaterdag van 8.00 tot 15.00 uur.
Zondag en feestdagen gesloten.
Artikel 11. Door het ondertekenen van deze voorwaarde verklaard de bewaargever akkoord te gaan met bovengenoemde stallingvoorwaarde.